Szukaj

Regulamin

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM hekiert.pl – REGULAMIN

Właścicielem sklepu Internetowego hekiertshop.pl działającego pod adresem http://hekiertshop.pl jest firma Voice.pl, z siedzibą przy ul. Broniwoja 8, 02-655 Warszawa. Firma Voice.pl została założona w 2016, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, … Wydział Gospodarczy, NIP: 8551003665, REGON: 810637710.

SŁOWNIK
Sklep Internetowy hekiertshop.pl – sklep działający pod adresem http://hekiertshop.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy hekiert.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym hekiert.pl. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego hekiert.pl służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
Koszyk – element Sklepu Internetowego hekiert.pl, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym hekiert.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego hekiert.pl podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności on-line.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony Internetowej http://hekiertshop.pl . Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „ZAMÓW”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym hekiert.pl.

3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

– zamawiany towar oraz jego ilość;

– adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;- sposób dostawy;- sposób płatności. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Sklepu Internetowego hekiertshop.pl.

4. Zamówienie może być dostarczone do Klienta w zależności od jego wyboru:

– na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

5. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w pkt. 4 powyżej może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp.

6. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach dostawy towaru.

7. Sklep Internetowy hekiert.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

8. Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy hekiertshop.pl wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

9. W przypadku, gdy Sklep Internetowy hekiert.pl otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.

10. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy hekiertshop.pl.

12. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy hekiertshop.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy hekiert.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy hekiert.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

CENY TOWARÓW

1. Sklep Internetowy hekiert.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie

http://hekiertshop.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego hekiertshop.pl, za pośrednictwem Internetu;

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego hekiert.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie:

– zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

– nie zawierają kosztów przesyłki;

– nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego hekiert.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta;

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://hekiertshop.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności;

5. Sklep Internetowy hekiert.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Promocje w Sklepie internetowym hekiert.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.

7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym hekiert.pl obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez Klienta towaru za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: https://hekiertshop.pl.

MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta hekiertshop.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hekiertshop@gmail.com 3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. 


FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWNIENIA

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

– przelewem elektronicznym, bankowym– realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy hekiertshop.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję;

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy hekiertshop.pl potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności;

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Przy większości towarów Sklep Internetowy hekiertshop.pl podaje czas wysłania (w dniach roboczych) zamówienia z Magazynu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów. 

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się
od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.

3. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym hekiertshop@gmail.com i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztów związanych z wysyłką towaru.

4. Sklep Internetowy hekiert.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne (okres świąteczny, złe warunki pogodowe, klęski żywiołowe, etc).

WARUNKU REKLAMACJI (ZGŁOSZENIE NIEZGODNIOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

1. Sklep Internetowy hekiert.pl w ciągu 21 (Dwadzieścia jeden) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;

2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy hekiert.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;

3. W przypadku odesłania reklamacji na adres Magazynu ul. Broniwoja 8, 02-655 WArszawa, za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) Sklep Internetowy hekiertshop.pl zwróci Klientowi należność za towar. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta;

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy hekiertshop.pl  wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT TOWARU

1. Klient ma możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej

2. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pisząc na adres hekiertshop@gmail.com.

3. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie od odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Konieczne jest złożenie oświadcznia zwrotu.

4. Rezygnacji, zgodnie z pkt.3. powyżej, można dokonać z całości lub jego części.

– po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem. Wówczas zamówienie należy odesłać na adres Magazynu, ul. Broniwoja 8, 02-655 Warszawa, w ciągu 7 (siedem) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki.

5. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego Pocztą Polską lub kurierem Sklep Internetowy hekiertshop.pl:

– zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry;

– przyjmie zwrot, gdy zostanie on odesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) na adres Magazynu, ul. Broniwoja 8, 02-655 Warszawa;

– nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

6. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została dokonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według śreniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. 

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.DANE OSOBOWE

Zamawiając w Sklepie Internetowym hekiert.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych    osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym                  hekiertshop.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie        zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy hekiertshop.pl. Klient ponosi odpowiedzialność        za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony Klientów jakie są przewidziane w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodne z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
  2. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
  3. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
  4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Hekiert

    Voice.pl  NIP: 8551003665, REGON: 810637710, hekiertshop@gmail.com

  5. Klientowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
  6. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego hekiert.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego hekiert.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep Internetowy hekiert.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym hekiert.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta lub partii produktu (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym hekiert.pl.

5. Sklep Internetowy hekiert.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy truessenc.eu są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 5 września 2010.9. Sklep Internetowy hekiert.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.hekiert.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.10. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym hekiert.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów